در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﻧﺴﺘﻮدﯾﻮز ﻓﺮم زﯾﺮ را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ، ﭘﺲ از ﺑﺮرسی اطلاعات از ﻃﺮﯾﻖ ای-ﻣﯿﻞ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.